بر اساس فعالیت مدل هزینه برای شرکت معدن

بر اساس فعالیت مدل هزینه برای شرکت معدن المقدمة