سنگ خرد در بیرمنگام است

سنگ خرد در بیرمنگام است المقدمة