چه سرمایه برای کارخانه باریت است چرخ

چه سرمایه برای کارخانه باریت است چرخ المقدمة