چگونه به خاموش کردن دستگاه دوخت اوج

چگونه به خاموش کردن دستگاه دوخت اوج المقدمة